Meguiar's Air Re-Fresher New Car

MaguiarsArtikelnummer:G16402

Storlek: 1
Pris:
REA-pris229 kr

Delbetala med Klarna

Beskrivning

Tar permanent bort oönskade odörer


Det första luktelimineringssystemet för hela bilen. Eliminerar omedelbart lukter permanent på molekylär nivå ända in i fläktsystemet och lämnar en nybils-doft efter sig.

Tar permanent bort oönskade odörer som t.ex. cigarettrök, våt hund, med mera

Faroangivelser

Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning
Orsakar allvarlig ögonirritation
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer

Skyddsangivelser

Förvaras oåtkomligt för barn
Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning
förbjuden
Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor
Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare
Använd skyddshandskar och skyddskläder samt ögonskydd eller ansiktsskydd
VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella
kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja
Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C
Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning


  VID KONTAKT MED ÖGONEN

  Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja

  Skyddas från solljus.

  Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C

  Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning


  Produktbeskrivning


  Specifikationer

  Tekniskt datablad:

  Säkerhetsdatablad:

  Datablad

  Kundservice

  Kunder som köpte denna artikel har även köpt

  Senast visade