Beckers Primex Grundolja Trä

KANONPRISER
BeckersArtikelnummer:BC710011801

Storlek: 675ml
Pris:
REA-pris181 kr Ordinariepris 201 kr

Delbetala med Klarna

Beskrivning

Produkten utgår under april 2020. Vårda träet innan du målar det. Beckers Primex Grundolja är en flytande impregnerande grundolja som används för skydd av skarvar, ändträ och andra utsatta delar på trä utomhus. Primex Grundolja tränger in i träfibrerna vilket ger ett mycket bra skydd mot vattenupptagning och minskad risk för sprickbildning i trä och färgskikt. Genom att använda Primex Grundolja blir träet dessutom skyddat från röta och blånadsangrepp.

Produktbeskrivning

  • Skydd mot röta och blånadsangrepp
  • Skyddar mot vattenupptagning och ger minskad risk för sprickbildning
  • Håller träet i gott skick längre
Tips & råd

Förberedelse av ytor

Se till att ytorna är torra, rena och fria från stoft. Åldrat och grånat trä tar du bort genom att borsta och slipa.


Måla

STRYK PÅ OLJAN:

Rör om väl före användning. Appliceras med pensel. Stryk på Primex Grundolja till träet är mättat. Eventuellt överskott torkar du bort innan det torkat. Mängden som ska appliceras är 80-160 ml/m2 (motsvarande 6,25–12,5 m2/l) beroende på underlagets sugning. Normalt uppnås mängden genom 1-2 strykningar. Primex Grundolja är normalt klibbfri efter ca 1 timme och övermålningsbar efter 4-8 timmar.

Primex Grundolja ska inte användas på intakta färgskikt eller laserade ytor. Primex Grundolja ska alltid övermålas. Viktigt att grundmålade ytor underhålls löpande.


Viktigt

För att skydda vattenlevande organismer får medlet inte användas i direkt kontakt med vattenmiljö (sjöar, vattendrag mm). Undvik spill vid behandling, täck mark för att förhindra att spill når mark och vatten. Använd skyddshandskar och skyddskläder, även vid hantering av nybehandlat trä. LÅT INTE MAT, DRYCK, BESTICK OCH LIKNANDE KOMMA I KONTAKT MED PRODUKTEN. Tänk på att TVÄTTA MED TVÅL OCH VATTEN VID HUDKONTAKT och att alltid tvätta händerna efter avslutat arbete. FÖRVARAS SÄKERT. Träskyddsmedel (PT8) Reg. nr. 5237 Behörighetsklass 3 Innehavare av produktgodkännande: Tikkurila Oyj Kuninkaalantie 1, P.O. Box 53,FI-01301 Finland Läs medföljande anvisningar. Sista användningsdatum: 2 år efter burkens öppnande. Batch nr: se tryckt nr på burken. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. För mer information, läs våra arbetsråd, broschyrer och hemsida. FÖRSTA HJÄLPEN: Vid hudkontakt: Ta av alla förorenade kläder och tvätta huden med mycket vatten och tvål. Kontakta läkare om symptom uppstår. Vid kontakt med ögonen: Skölj genast med mycket vatten. Kontakta läkare om symptom uppstår. Vid förtäring: Framkalla inte kräkning såvida det inte beordras av medicinsk personal. Om kräkning uppkommer ska huvudet hållas så lågt att uppkastningar inte kommer ner i lungorna. Sök läkare. Vid inandning: Ta ut personen i friska luften. Håll personen varm och i vila. Kontakta läkare om symtomen är allvarliga eller långvariga.


Specifikationer

Teknisk information

Användningsområde


Åtgång

6,25 - 12,5 m²/l


Glans

-


Verktyg

pensel


Målningstemperatur

Lägst +5°C yttemperatur och under 80% rel luftfuktighet


Torktid vid +23° och 50% relativ luftfuktighet

Klibbfri efter 1(h). Övermålningsbar efter 4(h). timmar


Bindemedel

Olja


VOC

Datablad

Byggvarudeklaration: Ladda ner

Tekniskt datablad: Ladda ner

Säkerhetsdatablad: Ladda ner

kopplingarkopplingar ,3m-proffesionell-maskeringstejp-p3650,soft-touch®-ergotec©,anza-elite-traoljepensel,anza-elite-traoljepensel,anza-elite-rundpensel

Kundservice

Kunder som köpte denna artikel har även köpt

Senast visade